پرداخت ها از امنیت شبکه بانکی برخوردار بوده 

و با امنیت کامل و نهایت خدمات اعمال گشته است.

برای شهرهای تهران و کرمانشاه خدمات پرداخت در محل نیز قابل دریافت است.